SĀKUMS
ZIŅOJUMI
VĒSTURE
BILDES
PĀRDOMĀM
ZIEDOJUMI
IESAKĀM IZLASĪT

Lasīsim Bībeli!


Dieva Svētais Vārds cilvēcei. Caur Svētajiem Rakstiem mūsu Radītājs dod unikālu iespēju katrai cilvēka dvēselei rast atbildes uz visiem dzīves jautājumiem.

"Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts."
Lūk.11:9Der ieskatīties!

 

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 


Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas
Bulduru draudze un baznīca laiku lokos
1877. – 2018. gads 


“Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat,
kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu”.
 (Jn.13:34)


1877. gads 

Atklāja Tukuma dzelzceļa līniju. Ātri uzplauka Rīgas Jūrmalas peldu vietas, īpaši Bulduru – Edinburgas rajons.Tādēļ vairāku Bulduru rajona grunts īpašnieku un vasaras viesu starpā nobrieda doma, ka būtu vēlams  uzcelt šeit lūgšanas namu.

1887. gads 

Maijāviņa Majestāte, Krievijas imperātors ķeizars Aleksandrs III deva rīkojumu bez maksas ierādīt divas pūrvietas (0,7412 h) dievnama celšanai Bulduru mežā ar veltījumu: ”... tik ilgi, kamēr pastāvēs minētais lūgšanas nams”. Pēc arhitekta Hermaņa Hilbiga (1860 – 1939) Dievnamu  iecerēja kā ķieģeļu mūra neapmestu vienjoma baznīcu ar nosaukumu “Waldkapelle” (Meža kapela) un cēla vasarā atbraukušo kūrviesu apkalpošanai. 

1888. gads

15. augustā tiek ielikts pamatakmens. 

1889. gads 
29. jūnijā  tika iesvētīta Meža kapela.

1894. gads 

Nospriež baznīcu paplašināt, uzceļot staltu torni un paplašinot priekštelpas. 

1896. gads 

Baltijas  domeņu valde  dāvā baznīcas ieejai dzelzs durvis ar uzrakstu, ka tās veltītas Aleksandra III piemiņai(1845-1894, Krievijas imperātors 1881.g. – 1894.g.), pateicībā par zemes piešķiršanu.

Pēc I Pasaules kara   

I Pasaules kara vētras baznīcai  laimīgi iet secen, un dievnams pārbaudījumu laikos nav jūtami cietis. 

1930. gads 

Gada  sākumā Senāts galīgi piespriež Bulduru baznīcu Dubultu ev.  lut. draudzei.
Ar Kr.Morberga testamenta legāta Ls 2000.–  palīdzību draudze ķeras pie nepieciešamiem remontiem: izlabo baznīcas  jumtu, aizsedzot kara pēdas – šrapneļu caurumus, ieved elektrisko instalāciju un ierīko apkurināšanu, lai dievkalpojumus bez traucējumiem varētu noturēt arī ziemā.

1931. gads 

Baznīcas valde ierosina piebūvēt plašāku ģērbkambari, bet šis nodoms jāatliek līdzekļu trūkuma dēļ.

1934. gads 

Mirst ilggadīgais Bulduru  baznīcas pārzinis J.Putniņš. 

1935. gads 

J.Putniņa mantinieki, sekojot nelaiķa vēlējumam, ierīko baznīcas lielajā svečturī  elektrisko instalāciju.

1937. gads 

Baznīcas padome nolemj veikt baznīcā sekojošus darbus: uzcelt piebūvi blakus telpām, pārsegt jumta segumu, izvest nepieciešamos krāsošanas darbus un iztīrīt un paplašināt ērģeles. 
Rīgas Jūrmalas pilsētas arhitekts, Viktors Mellenbrgs (22.02.1905.– 15.02.2001.),  izstrādā pārbūves projektu, pieskaņojot piebūves daļu vispārējai baznīcas arhitektūrai. 

1939. gads 

Janvārī Baznīcas virsvalde nolemj, ka pielaižama baznīcās vācisko uzrakstu dzēšana. To vietā liekot tekstus latviešu valodā, bet to grafiskais iekārtojums pieskaņojams dievnama iekšpuses stilam. Tā virs altāra telpas puslokā izveidojās Svēto rakstu vārdi: ”Dievs ir mīlestība”. Lielā pacilātībā 1939. gada 23.jūlijā tika atzīmēta Bulduru baznīcas 50.gadskārta.

1939. gads 

23. augustā, mēnesi pēc 50. gadskārtas svinībām, sekoja pasaules lielvaru zemiskā un asiņainā tautu ticību piesmiešana un cilvēku iznīcināšana.

Pēc 2. Pasaules kara 
baznīcas dzīvē daudz neapzinātu, baltu plankumu 

1953.-1992. gads 

Ēkā atrodas Lavijas Valsts kino–foto–fono dokumentu arhīvs.

1989.-1990. gads 

Pazudusī Altāra glezna “Kristus staigā pa ūdens virsu", tika glabāta Ķemeru ev. lut. baznīcā.
 
1991. gads 

Gada sākumā notiek Bulduru ev. lut. draudzes dibināšanas sapulce. 

1994. gads 

9. maijā Dubultu ev. lut. draudzei tiek atkārtoti nostiprinātas īpašuma tiesības uz Bulduru baznīcu un tai pieguļošo zemes gabalu.

1996. gads 

Septembris ir liktenīgs Bulduru Baznīcai un draudzei – gandrīz visa draudze, kurā 1995. Baznīcas gada noslēgumā ir 54 locekļi, seko mācītājam  Ilāram Plūmem un pievienojas jaunizveidotajai ārpus Latvijas ev. lut. Baznīcas dibinātai luterāņu  Baznīcai.

1996. gads 

23.oktobris. Ar LELB Konsistorijas lēmumu  tiek atjaunota Bulduru evaņģēliski luteriskā draudze. 

1998. gads 

20. septembris. Draudzes priekšnieks Juris Mušperts, saņem baznīcas atslēgas un draudze atgriežas Bulduru baznīcā. 

1999.-2000. gads 

Noslēdzas būvgružu izvešana no baznīcas un tās apkārtnes.

2001. gads 

Jūlijā un augustā tiek noņemtas restes logiem, noņemti būvprofili no sienām.
Decembrī Slokas ev. lut. draudzes amatnieki un jaunieši, ieklāj    daļu zāles grīdas. 
24. decembrī Ziemassvētku svētvakars baznīcā pulcēja aptuveni 40 cilvēkus. Lai arī bija liels aukstums un nebija izdevies pieslēgt  jauno apkures krāsni lielajā zālē un neīstenojās iecere pēc 49 gadu pārtraukuma svinēt Ziemassvētku svētvakaru lielajā zālē, uz jaunās grīdas laukuma dziedātā svētku dziesma, sveču gaismā, aizkustināja klātesošos.
Draudzes locekļu skaits kopš 1998.gada svārstās ap 30.

2002. gads 

Laikā nobeigta grīdas ieklāšana lielajā zālē un uzstādīts neliels zāles apgaismojums.
20. decembrī lielajā zālē tiek ieliktas durvis. 

2003. gads 

15. septembrī Sakristejas bedrē sabērta grants, paralēli tiek kalta – restaurēta altārtelpas labās puses durvju aile un aizmūrēta arhīva laikā izkaltā vecā, aizber altārtelpas bedri (bijušo katla telpu), noblietē. 
Decembrī Slokas jaunieši ieklāj altārtelpas grīdu.

2004. gads 

Turpinās grīdas likšana.   
14. maijā.  Baznīca ieguvusi pagaidu baltu ietērpu. Pēc ilgiem gadiem virs altāra velves lasāms 
“DIEVS IR MĪLESTĪBA”.
26. jūnijā. Atjaunotā altāra iesvētes un 115. gadu baznīcas iesvētes jubilejas dievkalpojums. 
Septembrī tiek saņemts jaunais baznīcas zvans.

2005. gads. 
Tiek uzstādītas lielās koridora ieejas durvis, kuras nomainīja, arhīva laikā sabojātās, oriģinālās durvis. Sākas kārtējie kapitālā remonta darbi baznīcā: sakristejas rekonstrukcija, kancelejas telpu  kapitālais remonts. 
Pabeigts baznīcas virspamatu apmetuma remonts.

2006. gads 

No 23.–29. jūnijam notiek altāra un kanceles uzstādīšana.
23. jūlijā plkst. 13:00 sākas jaunās kanceles un altāra iesvētīšanas dievkalpojums. 

2009. gads 

Oktobrī sākas ērģeļu pārvietošana no Ķemeru ev.lut. baznīcas.

2010. gads 

24.decembrī - Ziemsvētku vakarā dievkalpojums notiek ērģeļu skaņu pavadībā. Ērģeļu pilnveidošana turpinās.

2015. gads 

24.decembra Kristus piedzimšanas svētvakars sapulcina ļaudis no visas plašās apkārtnes - Ticība, Cerība, Mīlestība ir!!!

2017. gads

Svētdien, 2. jūlijā tika atzīmēta Bulduru baznīcas 128. gadadiena (iesvētīta 1889. gadā kā Meža kapela). Pēc dievkalpojuma neliels Bulduru draudzes locekļu un viesu pulciņš sanāca kopā, lai pie kafijas un tējas tases dalītos domās par pagātnes norisēm un nākotnes iecerēm. Raisoties sirsnīgām un draudzīgām sarunām, ikviens tika piepildīts ar jaunām cerībām   un Baznīcas nākotnē lūkojās paļāvībā un ticībā uz mūsu Kunga žēlastību un apsardzību. Skatīt bildes...
Uz Bulduru baznīcas 128. gadadienas svinībām ieradās arī viens ļoti neparasts viesis, kurš izgājis cauri dūmvada "ellei" gaidīja mūs apkurināmajā krāsnī. Jaukais radījums tika atbrīvots no krāsns mutes un, klātesošo priecīgo aplausu pavadīts, brīvs un laimīgs aizlidoja debesīs.‍ Skatīt bildes...

 

Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
 Kontakti


Dievkalpojums:
svētdienās
plkst.13:00
Katra mēneša pēdējā svētdienā 
ģimeņu dievkalpojums.

Vakara svētbrīdis:
trešdienās
plkst.19:00
Mācītājs
Leons Novicāns
t.29442118Ērģelniece
Luize Klinta Mardanova
t.25900947Draudzes priekšniece
Ieva Novika
t.29330868Google Maps
 

Noderīgas saites

 

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »