SĀKUMS
ZIŅOJUMI
VĒSTURE
BILDES
PĀRDOMĀM
ZIEDOJUMI
IESAKĀM IZLASĪT

Lasīsim Bībeli!


Dieva Svētais Vārds cilvēcei. Caur Svētajiem Rakstiem mūsu Radītājs dod unikālu iespēju katrai cilvēka dvēselei rast atbildes uz visiem dzīves jautājumiem.

"Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts."
Lūk.11:9Der ieskatīties!

 

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 


‍  Svētdien, 11. oktobrī    
‍  plkst. 13:00  
‍  Ģimeņu dievkalpojums‍
‍  Ar bērniem nodarbosies
‍  skolotājas Māra un Lāsma.

  Laipni aicinām! 

   

  Svētdien, 13. septembrī
‍  pēc dievkalpojuma 

  plkst.14:15
‍  labdarības koncerts “Gaisma”.
‍  Koncertēs: 
  akordeoniste Natālija Meļņikoviča un
  vijolniece Velga Polinska.
‍  Visi tiek mīļi gaidīti!
 ‍ 
Koncerta laikā, gan pirms un pēc tam, aicinām ikvienu ziedot vēsturiskās lustras  atjaunošanai.
‍Pārskaitot ziedojumu uz draudzes kontu, lūgums maksājuma mērķī norādīt “Lustras atjaunošanai”.
‍Rekvizīti:
‍LELB Bulduru Evaņģēliski Luteriskā draudze 
Reģistrācijas Nr. 99500001259 
IBAN: LV56HABA000140J060218
‍Pateicamies par Jūsu ziedojumiem!‍  Svētdien, 6. septembrī    
‍  plkst. 13:00  
‍  Ģimeņu dievkalpojums‍
‍  Bērniem būs iespēja darboties
  mākslinieces Edītes Zvagules vadībā.     
‍  Laipni aicinām!   Trešdien, 26. augustā
  Tezē vakara lūgšanas 

‍  plkst. 19:00

‍  mācītāja Leona Novicāna vadībā.
‍  Mīļi aicinām ikvienu, kas vēlas vienoties
‍  Dieva priekšā sirsnīgās lūgšanu dziesmās.
   
  Svētdien, 2. augustā
  dievkalpojums nenotiks.
  Baznīca būs atvērta no 

‍  plkst.12:30 līdz 15:00.
‍  Kapu svētki 
Lielupes kapos
‍  plkst.13:00

    


  Svētdien, 12. jūlijā 
  pēc dievkalpojuma notiks

‍   “Jūras svētkiem” veltīts koncerts, 
‍  kurā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas
‍  skolēnu ansamblis mūs iepriecinās 

‍  ar skanīgām un vasarīgām dziesmām.
 
‍  
‍  Visus mīļi gaidām un aicinām atbalstīt
‍  pasākumu ar savu klātbūtni, labām
‍  domām un sirds siltumu!
   
‍  Svētdien, 5. jūlijā
  plkst. 13:00

  Ģimeņu dievkalpojums
‍  Pēc dievkalpojuma draudzes kopsapulce

  un sadraudzība.
‍  Laipni aicinām!


‍‍
Ikvienu mīļi aicinām uz mūsu dievnama 131. gadadienai veltīto svētku dievkalpojumu!  

  Baznīcu nakts
  «Baznīcu nakts» Latvijā norisinās jau
  septīto reizi. Šis pasākums ir kā Latvijas
  kristīgo konfesiju draudžu aicinājums uz
  tikšanos laikā un telpā. Tādējādi tā vienmēr
  ir bijusi brīnišķīga iespēja, sasaistot pagātni
  ar tagadni, ieraudzīt un iepazīt ne tikai kristīgās kultūras vērtības, bet sajust, samanīt to garīgo dvesmu, kas dzīvina dvēseli  un nosaka nākotni.
Diemžēl šogad pandēmijas dēļ viss notiks citādāk, jo saistībā ar vīrusu noteiktie ierobežojumi joprojām ir spēkā un kristīgās kultūras notikums «Baznīcu nakts»  norisināsies attālināti – virtuālā vidē.

Mīļi aicinām ikvienu sestdien, 30. maija vakarā uz virtuālu tikšanos, skatoties pasākumu sava datora, telefona vai planšetes ekrānā.

Bulduru evaņģēliski luteriskās baznīcas programma:
  • Plkst. 17.50 Baznīcas zvana iezvanīšana.
  • Plkst. 18.00 mācītāja Leona Novicāna uzruna, pasākuma „Baznīcu nakts” atklāšana.
  • Kora „Lira” dziedājums.
  • Vēsturnieka un mākslas zinātnieka Riharda Pētersona stāstījums. (uz ekrāna)
  • Ērģelnieces Luizes Klintas Mardanovas stāstījums par ērģelēm, ērģeļu priekšnesums. (uz ekrāna)
  • Skolēnu priekšnesums. (uz ekrāna)
Pasākuma tiešraidi vērojiet Bulduru draudzes Facebook lapā: https://www.facebook.com/buldurudraudze
     


Žēlastība jums un miers 
no Dieva, mūsu Tēva, un 
no Kunga Jēzus Kristus!                 

Baznīca ir atvērta. 
Dievkalpojumi un svētbrīži, ar sekojošo Bībeles stundu, notiek tā, kā norādīts ziņojumos. 
Ja vēlaties doties uz baznīcu, aicinām pārliecināties par to, vai jums nav tādu simptomu kopums, kas ietver paaugstinātu temperatūru, klepu, iesnas, sliktu dūšu,
galvassāpes, sāpes kaklā, u.c.
Pulcējoties dievnamā, esat piesardzīgi, jo var gadīties, ka  tuvumā atrodas kāds saslimis cilvēks no kura jūs varat inficēties.
Lai pasargātu sevi un citus, lūdzam ievērot normatīvajos regulējumos noteiktās prasības:            
  • Fizisko distancēšanos vismaz 2 m attālumā no citiem klātesošajiem, jo īpaši uzmanoties  pie ieejas/izejas durvīm.    Šīs prasības neattiecas uz tiem, kuri ikdienā dzīvo kopā.  
  • Epidemioloģiskos drošības pasākumus - roku dezinfekciju, ienākot un izejot no dievnama.
  • Dievgalda laikā, saņemot Svēto Vakarēdienu, pie mācītāja doties pa vienam.
Lai jums veselība, miers un Dieva svētība!  Lieldienas 
  Kad sabata diena bija pagājusi, Marija
  Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un
  Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu
  un svaidītu Jēzu.
  Nedēļas pirmajā dienā rīta agrumā, saulei
  lecot, tās nāca pie kapa
  Un sarunājās savā starpā: „Kas mums
  novels akmeni no kapa ieejas?”
  Pacēlušas acis, tās redzēja – akmens jau
  novelts. Bet tas bija ļoti liels.
  Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās.
Bet viņš tām sacīja: „Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, Viņš ir augšāmcēlies, un Viņa šeit nav. Redziet, vieta, kur tie viņu nolika.
Bet ejiet un pasakiet to Viņa mācekļiem un Pēterim: Viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums sacījis”
Iznākušas no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. 
(Mk 16:1-8)
 
Mācītāja sprediķis lasīt šeit...  Kristus ir augšāmcēlies!
 Patiesi augšāmcēlies!

  "Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem?
  Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies." 
  (Lūk.24:5-6)
  Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā, vakarā,
  kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija
  sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca
  Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem:
  "Miers ar jums!"
  (Jņ.20:19)


Akvarelis "Lieldienas" skatīt šeit...
Māksliniece Baiba Māzere


 

 
  
  Lielā Piektdiena
  Jēzus krusta nāve ir mūsu ticības un
  pestīšanas pamats, jo caur šo nāvi
  Dievišķā mīlestība atklājas visā tās pilnībā.
  Jēzus, neaprakstāmās ciešanās un sāpēs

‍  pie krusta, lūkojoties uz saviem
‍  mocītājiem, sapulcējušos pūli un, garā
‍  aptverdams visu cilvēci, izsaka mīlestības
‍  pilnu lūgšanu par visiem, par ikvienu no
‍  mums: „Tēvs, piedod tiem,jo tie
‍  nezina, ko tie dara.” (Lūk. 23:34) un, 
 uzticēdams savu dzīvību Tēvam Radītājam, saka:„Tēvs, es nododu savu garu Tavās rokās.” 
(Lūk. 23:46)
Jēzus pēdējie vārdi, atdodot garu savam Tēvam un mirstot, ir: „Viss piepildīts!” (Jņ. 19:30) 
Izdvešot šos vārdus, Jēzus apliecina, ka viņš ir visu izdarījis, lai izpirktu cilvēces grēkus un atbrīvotu to no bauslības lāsta. Vairāk izdarīt nav iespējams, vairāk mīlēt nav iespējams. 

Mīlestība līdz nāvei!
‍Mīļotie Jēzū Kristū, nolieksimies Dzīvudarošā Krusta priekšā un, piedodami ikvienam, kas mūs sāpinājuši, uzticēsim sevi Dieva Mīlestībai. Āmen! 


Akvarelis "Lielā Piektdiena" skatīt šeit...
Māksliniece Baiba Māzere

 

  Jēzus sagūstīšana
  Tad nu Jūda, paņēmis kareivju nodaļu un
  augsto priesteru un farizeju sulaiņus,
  ierodas tur ar lāpām, lukturiem un
  ieročiem. 
  Zinādams visu, kam jānāk pār Viņu, Jēzus
  izgāja tiem pretim un sacīja: "Ko jūs
  meklējat?" 
  Tie atbildēja Viņam: "Jēzu Nacarieti." Viņš
  tiem saka: "Es tas esmu." Bet arī Viņa
  nodevējs Jūda stāvēja pie viņiem. 
  Kad nu Viņš teica: Es tas esmu, - tie atkāpās un nokrita pie zemes. 
Tad Viņš vēlreiz viņus jautāja: "Ko jūs meklējat?" Un tie atbildēja: "Jēzu Nacarieti." 
Jēzus atbildēja: "Es jums esmu sacījis, ka Es tas esmu; ja jūs Mani meklējat, tad lai šie aiziet!" 
Tā piepildījās vārdi, ko Viņš bija teicis: "No tiem, ko Tu Man esi devis, Es nevienam neesmu ļāvis iet bojā." 
Tad Sīmanis Pēteris, kam bija zobens, izvilka to, cirta augstā priestera kalpam un nocirta tam labo ausi. Bet kalpa vārds bija Malhs. 
Tad Jēzus sacīja Pēterim: "Bāz zobenu makstī! Vai tad Man nedzert to biķeri, ko Mans Tēvs Man ir nolicis?" 
Pēc tam kareivji līdz ar virsnieku un jūdu sulaiņiem saņēma Jēzu, sasēja To 
un aizveda papriekš pie Annas, jo tas bija sievastēvs Kajafam, tā gada augstajam priesterim. 
Bet Kajafa bija tas, kas jūdiem bija devis padomu, ka esot pareizi, ka viens cilvēks mirst, ja to prasa tautas labums. (Jņ.18:3-14)
 
‍Akvarelis "Jēzus sagūstīšana" skatīt šeit...
Māksliniece Baiba Māzere‍  Zaļā Ceturtdiena
‍  Bet pirms Pashā svētkiem, zinādams, ka
‍  Viņa stunda bija nākusi un ka Viņam no šīs
‍  pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja
‍  savējiem, ko Tas šinī pasaulē bija mīlējis,
‍  Savu mīlestību līdz galam. 
‍  Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam,
‍  Sīmaņa dēlam Iskariotam, bija sirdī
‍  iedevis Viņu nodot, 
‍  zinādams, ka Tēvs visu bija licis Viņa rokās
‍  un ka Viņš pie Dieva aiziet, kā Viņš no
‍  Dieva ir nācis, 
Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to; 
pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko Viņš bija apsējis. (Jņ.13:1-5)

Mācītāja komentārs lasīt šeit...
Akvarelis "Kāju mazgāšana" skatīt šeit...
Māksliniece Baiba Māzere  Pūpolsvētdiena jeb Palmu svētdiena
  (latīniski Palmarum). 
  Ar šo dienu iesākas Klusā nedēļa.
  Nosaukums cēlies no Bībelē  aprakstītās 
  Jēzus iejāšanas Jeruzalemē, sēžot uz
  ēzeļa, kad pūlis Viņu sveic ar gavilēm,
  palmu zariem, ko kopā ar apģērbu noklāj
  uz ceļa.
  Jēzus ienākšana Jeruzalemē ir Vecās
  Derības pravietojumu piepildījums 
  (1.Moz. 49:10–11; Psalms 8:2–3;
  Cah. 9:9) un tas tiek aprakstīts visos četros evaņģēlijos (Mateja 21:1–11; Marka 11:1–11; 
Lūkas 19:28–40; Jāņa 12:12–19).
Ar šo dienu sākas Jēzus ciešanu ceļš. Viņš iet uz nāvi pie krusta cilvēces pestīšanas dēļ. Tas ir izšķirošs pavērsiens Jēzus Kristus zemes dzīves gaitās, viens no galvenajiem Viņa dzīves pēdējo dienu notikumiem, kas, līdz ar turpmākajiem, kardināli izmaina visas cilvēces vēsturi.
Jūsmojošā pūļa vidū tikai Jēzus zina Savas misijas patieso būtību - Viņam jāmirst pie krusta, lai atbrīvotu cilvēci no grēka verdzības un nāves.
"Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mums grēciniekiem!" Āmen! 

Mācītāja komentārs lasīt šeit...
Akvarelis „Ozianna!” skatīt šeit...
Māksliniece Baiba Māzere   Ciešanu laika piektās svētdienas 
  nosaukums Judica latīniski nozīmē

  ”tiesā”. 
  Nosaukums ņemts no 43. psalmā
  izskanējušās lūgšanas: "Iztiesā mani,
  Dievs, un ved manu prāvu pret
  bezdievjiem! No krāpniekiem un
  varmākām izglāb mani! Tu esi mans
  patvērums, Dievs.”

  Šī lūgšana par to, lai notiek  Dieva taisnā
  tiesa, tiek piepildīta caur Jēzus Kristus
  upuri pie Golgātas krusta, kad,  pieaugot jūdu kurnēšanai un pretestībai, radās labvēlīgi apstākļi Jēzus apcietināšanai un nogalināšanai.
Šīs dienas lasījums no Jāņa evaņģelija (8:46-59) par tiesāšanu, vēsta par patieso pasaules stāvokli Dieva priekšā. Gribēdama tiesāt Jēzu, tā ar savu neticību ir notiesājusi pati sevi un Jēzus paliek par vienīgo tiesnesi.
Jūdi to nespēj atzīt, viņi strīdas ar Jēzu, cenšas pazemot un pārmet Viņam augstprātību: ”Par ko Tu Sevi dari?” (Jņ.8:53)
Visbeidzot, Jēzus apgalvojums par to, ka jūdi nepazīst Dievu un tas, ka Viņš sauc Dievu par Tēvu, izraisa jūdos tik dziļu sašutumu, ka viņi ņem akmeņus, lai ar tiem Jēzu nomētātu.
"...Bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa." (Jņ.8:59)  
Līdz ar to, Viņš atstāj neticīgos jūdus pašus savā ziņā. Viņš aiziet no Jeruzalemes tempļa - jūdu svētās vietas un pasludina par Savas miesas templi, par jauno, pēdējo un mūžīgo templi (Jņ.2:19-21). Ja iepriekš Jeruzālemes templis bija tā vieta, kur mājo Dieva Vārds, vieta, kur debesis tiek atvērtas arī priekš cilvēkiem, tad tagad Jēzus ir jaunais templis, svētā vieta, kurā mājo Dieva Vārds vispilnīgākajā veidā. Ne tikai mājo, bet, kas Pats ir iemiesotais Dieva Vārds.
Jūdi nespēj saprast un noticēt tam, ka viņu priekšā ir ne tikai cilvēks Jēzus, bet reizē arī mūžīgais Kristus, Dieva dēls, kurš nācis, lai tie, kas Viņa vārdus turēs, nāvi neredzētu nemūžam. Un Viņš Sevi par tādu arī apliecina, sakot: "Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es." (Jņ.8:58)
Jēzus atdeva savu dzīvību, lai mums būtu šis vispilnīgākais Dieva Vārda templis. Tuvosimies tam ar bijību un pateicību, ticībā un mīlestībā. Dievs nav vienaldzīgs, kad esam ciešanās, bēdās, slimībās, nespēkā un citos apgrūtinājumos. Vīņš nekad neatstāj savus bērnus. Ikviens, kas grēkus nožēlojot, tveras Jēzus Kristus žēlastības templī, saņem piedošanu, iepriecu, svētību un  vadību uz mūžīgo dzīvību. ĀMEN!
 
Akvarelis "Nomētāšana" skatīt šeit... 
Māksliniece Baiba Māzere  Mīļie brāļi un māsas Kristū! 
  Dārgie draugi!
  
Gavēņa laika ceturtā svētdiena

  ir pazīstama kā Laetare, kas tulkojumā
‍  nozīmē „Priecas svētdiena”.
‍  Pravieša Jesajas grāmatā lasām:
  „Priecājies ar Jeruzālemi!” (Jes 66:10)
‍  un mēs, patiesi, varam priecāties, jo Tas
  Kungs saka: „Kā māte iepriecina ‍savus
‍  bērnus, tā Es jūs iepriecināšu….” 
‍  (Jes 66:13).


„Līksmo un priecājies!”
‍Lūk: „Kungs atsedzis savu svēto elkoni visu tautu acu priekšā, visas zemes malas redzēs mūsu Dieva 
pestīšanu!” (Jes 52:10)

Ciešanu jeb gavēņa laika liturģiskajā kalendārā ir unikāla svētdiena, kurā tiek akceptēts prieks. Mēs drīkstam un mums vajag priecāties. Tas ir prieks un pateicība par visu, ko Dievs mūsu labā ir darījis, dara un vēl darīs! 
Viņš atver mūsu acis, lai spējam caur Kristus ciešanām redzēt savu ciešanu jēgu (2.Kor. 4:8-11.14), atdara mūsu ausis, lai spējam dzirdēt Viņa balsi (Jāņa 10:3-4) un ļauj piedzīvot tādu Kristus Mīlestību, kādu cilvēks nespēj nedz aptvert, nedz saprast, bet tikai ticībā ļauties, lai tā mūs žēlo, baro, uztur un, pēc apsolījuma,  veido par Dieva bērniem (Jāņa 1:12).
Bieži vien mūsu ticība un paļāvība ir vāja, mēs gaužamies un dusmojamies par to, ka paši nespējam visu noteikt savās dzīvēs, ka nepiepildās mūsu ieceres. Bet vēl ir žēlastības laiks un Kristus ir pacietīgs ar mums, Viņš vada un sargā mūs grūtajā ceļā uz godības Jeruzālemi - pilsētu Ciānas kalnā (Jāņa 16:33).

Jēzus ir dāvana pasaulei, kas maigi atver, nevis salauž cilvēku sirdis. Viņš veido tās par Saviem dārgumiem, svētī brīvībai un dzīvībai, kuru Viņš sagādājis caur savu dzīvi, krusta nāvi un augšāmcelšanos.
Jēzus rokās ieliktais tiek svētīts un iegūst dzīvības spēku! Uzticēsim sevi un citus Kristum, mūsu Kungam! ĀMEN!

‍Akvarelis „Jēzus paēdina izsalkušos.” (Jņ 6:1-15) skatīt šeit...
Mūsu draudzes locekles Baibas Māzeres sveiciens jums!  No 14. marta plkst.23:00 līdz Lieldienām
  DIEVKALPOJUMI NENOTIKS!
  Baznīca būs atvērta dievlūdzējiem
  trešdienās vakaros un svētdienās
  parastajā laikā. Vēlams vienlaikus 
  pulcēties ne vairāk kā 50 cilvēkiem. 


 
  Lūgšana COVID-19 izplatības laikā
  Lūgsim mūsu Debesu Tēvu Kristus vārdā,
  lai mūsu Radītājs apžēlojas par mums un
  pārtrauc epidēmiju.
  Nepadosimies izmisumam un bailēm,
  bet, grēkus nožēlojot, ticībā paļausimies

  uz mūsu Kunga Jēzus Kristus aizstāvību
  un neatslābsim pastāvēt lūgšanās. 
‍  Skatīt šeit...
  Trešdien, 26. februārī
‍  plkst. 19:00

‍  PELNU DIENAS DIEVKALPOJUMS, 
‍  GRĒKU NOŽĒLAS DIENA UN
‍  LIELĀ GAVĒŅA SĀKUMS.
 Kontakti


Dievkalpojums:
svētdienās 13:00
Katra mēneša pirmajā svētdienā 
ģimeņu dievkalpojums.

Vakara svētbrīdis:
trešdienās 19:00
Pēc svētbrīža 
Bībeles stunda.
Katra mēneša 
pēdējā trešdiena-Tezē 
vakara lūgšanas.

Sestdienās:
12:00 – 16:00
Baznīca atvērta apmeklētājiem.


Mācītājs
Leons Novicāns
t.29442118Ērģelniece
Luize Klinta Mardanova
t.25900947Draudzes priekšniece
Ieva Novika
t.29330868

Google Maps
 

Noderīgas saites

 

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »