SĀKUMS
ZIŅOJUMI
VĒSTURE
BILDES
PĀRDOMĀM
ZIEDOJUMI
IESAKĀM IZLASĪT

Lasīsim Bībeli!


Dieva Svētais Vārds cilvēcei. Caur Svētajiem Rakstiem mūsu Radītājs dod unikālu iespēju katrai cilvēka dvēselei rast atbildes uz visiem dzīves jautājumiem.

"Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts."
Lūk.11:9Der ieskatīties!

 

 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 

 

  Pūpolsvētdiena jeb Palmu svētdiena
  (latīniski Palmarum). 
  Ar šo dienu iesākas Klusā nedēļa.
  Nosaukums cēlies no Bībelē  aprakstītās 
  Jēzus iejāšanas Jeruzalemē, sēžot uz
  ēzeļa, kad pūlis Viņu sveic ar gavilēm,
  palmu zariem, ko kopā ar apģērbu noklāj
  uz ceļa.
  Jēzus ienākšana Jeruzalemē ir Vecās
  Derības pravietojumu piepildījums 
  (1.Moz. 49:10–11; Psalms 8:2–3;
  Cah. 9:9) un tas tiek aprakstīts visos četros evaņģēlijos (Mateja 21:1–11; Marka 11:1–11; 
Lūkas 19:28–40; Jāņa 12:12–19).
Ar šo dienu sākas Jēzus ciešanu ceļš. Viņš iet uz nāvi pie krusta cilvēces pestīšanas dēļ. Tas ir izšķirošs pavērsiens Jēzus Kristus zemes dzīves gaitās, viens no galvenajiem Viņa dzīves pēdējo dienu notikumiem, kas, līdz ar turpmākajiem, kardināli izmaina visas cilvēces vēsturi.
Jūsmojošā pūļa vidū tikai Jēzus zina Savas misijas patieso būtību - Viņam jāmirst pie krusta, lai atbrīvotu cilvēci no grēka verdzības un nāves.
"Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, apžēlojies par mums grēciniekiem!" Āmen! 

Komentāru lasīt šeit...
Akvarelis „Ozianna!” Māksliniece Baiba Māzere
 


  Ciešanu laika piektās svētdienas 
  nosaukums Judica latīniski nozīmē

  ”tiesā”. 
  Nosaukums ņemts no 43. psalmā
  izskanējušās lūgšanas: "Iztiesā mani,
  Dievs, un ved manu prāvu pret
  bezdievjiem! No krāpniekiem un
  varmākām izglāb mani! Tu esi mans
  patvērums, Dievs.”

  Šī lūgšana par to, lai notiek  Dieva taisnā
  tiesa, tiek piepildīta caur Jēzus Kristus
  upuri pie Golgātas krusta, kad,  pieaugot jūdu kurnēšanai un pretestībai, radās labvēlīgi apstākļi Jēzus apcietināšanai un nogalināšanai.
Šīs dienas lasījums no Jāņa evaņģelija (8:46-59) par tiesāšanu, vēsta par patieso pasaules stāvokli Dieva priekšā. Gribēdama tiesāt Jēzu, tā ar savu neticību ir notiesājusi pati sevi un Jēzus paliek par vienīgo tiesnesi.
Jūdi to nespēj atzīt, viņi strīdas ar Jēzu, cenšas pazemot un pārmet Viņam augstprātību: ”Par ko Tu Sevi dari?” (Jņ.8:53)
Visbeidzot, Jēzus apgalvojums par to, ka jūdi nepazīst Dievu un tas, ka Viņš sauc Dievu par Tēvu, izraisa jūdos tik dziļu sašutumu, ka viņi ņem akmeņus, lai ar tiem Jēzu nomētātu.
"...Bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa." (Jņ.8:59)  
Līdz ar to, Viņš atstāj neticīgos jūdus pašus savā ziņā. Viņš aiziet no Jeruzalemes tempļa - jūdu svētās vietas un pasludina par Savas miesas templi, par jauno, pēdējo un mūžīgo templi (Jņ.2:19-21). Ja iepriekš Jeruzālemes templis bija tā vieta, kur mājo Dieva Vārds, vieta, kur debesis tiek atvērtas arī priekš cilvēkiem, tad tagad Jēzus ir jaunais templis, svētā vieta, kurā mājo Dieva Vārds vispilnīgākajā veidā. Ne tikai mājo, bet, kas Pats ir iemiesotais Dieva Vārds.
Jūdi nespēj saprast un noticēt tam, ka viņu priekšā ir ne tikai cilvēks Jēzus, bet reizē arī mūžīgais Kristus, Dieva dēls, kurš nācis, lai tie, kas Viņa vārdus turēs, nāvi neredzētu nemūžam. Un Viņš Sevi par tādu arī apliecina, sakot: "Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es." (Jņ.8:58)
Jēzus atdeva savu dzīvību, lai mums būtu šis vispilnīgākais Dieva Vārda templis. Tuvosimies tam ar bijību un pateicību, ticībā un mīlestībā. Dievs nav vienaldzīgs, kad esam ciešanās, bēdās, slimībās, nespēkā un citos apgrūtinājumos. Vīņš nekad neatstāj savus bērnus. Ikviens, kas grēkus nožēlojot, tveras Jēzus Kristus žēlastības templī, saņem piedošanu, iepriecu, svētību un  vadību uz mūžīgo dzīvību. ĀMEN!
 


  Mīļie brāļi un māsas Kristū! 
  Dārgie draugi!
  
Gavēņa laika ceturtā svētdiena

  ir pazīstama kā Laetare, kas tulkojumā
‍  nozīmē „Priecas svētdiena”.
‍  Pravieša Jesajas grāmatā lasām:
  „Priecājies ar Jeruzālemi!” (Jes 66:10)
‍  un mēs, patiesi, varam priecāties, jo Tas
  Kungs saka: „Kā māte iepriecina ‍savus
‍  bērnus, tā Es jūs iepriecināšu….” 
‍  (Jes 66:13).


„Līksmo un priecājies!”
‍Lūk: „Kungs atsedzis savu svēto elkoni visu tautu acu priekšā, visas zemes malas redzēs mūsu Dieva 
pestīšanu!” (Jes 52:10)

Ciešanu jeb gavēņa laika liturģiskajā kalendārā ir unikāla svētdiena, kurā tiek akceptēts prieks. Mēs drīkstam un mums vajag priecāties. Tas ir prieks un pateicība par visu, ko Dievs mūsu labā ir darījis, dara un vēl darīs! 
Viņš atver mūsu acis, lai spējam caur Kristus ciešanām redzēt savu ciešanu jēgu (2.Kor. 4:8-11.14), atdara mūsu ausis, lai spējam dzirdēt Viņa balsi (Jāņa 10:3-4) un ļauj piedzīvot tādu Kristus Mīlestību, kādu cilvēks nespēj nedz aptvert, nedz saprast, bet tikai ticībā ļauties, lai tā mūs žēlo, baro, uztur un, pēc apsolījuma,  veido par Dieva bērniem (Jāņa 1:12).
Bieži vien mūsu ticība un paļāvība ir vāja, mēs gaužamies un dusmojamies par to, ka paši nespējam visu noteikt savās dzīvēs, ka nepiepildās mūsu ieceres. Bet vēl ir žēlastības laiks un Kristus ir pacietīgs ar mums, Viņš vada un sargā mūs grūtajā ceļā uz godības Jeruzālemi - pilsētu Ciānas kalnā (Jāņa 16:33).

Jēzus ir dāvana pasaulei, kas maigi atver, nevis salauž cilvēku sirdis. Viņš veido tās par Saviem dārgumiem, svētī brīvībai un dzīvībai, kuru Viņš sagādājis caur savu dzīvi, krusta nāvi un augšāmcelšanos.
Jēzus rokās ieliktais tiek svētīts un iegūst dzīvības spēku! Uzticēsim sevi un citus Kristum, mūsu Kungam! ĀMEN!

Glezna „Jēzus paēdina izsalkušos.” (Jņ 6:1-15)
Mūsu draudzes locekles Baibas Māzeres sveiciens jums!  No 14. marta plkst.23:00 līdz Lieldienām
  DIEVKALPOJUMI NENOTIKS!
  Baznīca būs atvērta dievlūdzējiem
  trešdienās vakaros un svētdienās
  parastajā laikā. Vēlams vienlaikus 
  pulcēties ne vairāk kā 50 cilvēkiem. 


 
  Lūgšana COVID-19 izplatības laikā
  Lūgsim mūsu Debesu Tēvu Kristus vārdā,
  lai mūsu Radītājs apžēlojas par mums un
  pārtrauc epidēmiju.
  Nepadosimies izmisumam un bailēm,
  bet, grēkus nožēlojot, ticībā paļausimies

  uz mūsu Kunga Jēzus Kristus aizstāvību
  un neatslābsim pastāvēt lūgšanās. 
‍  Skatīt šeit.  Trešdien, 26. februārī
‍  plkst. 19:00

‍  PELNU DIENAS DIEVKALPOJUMS, 
‍  GRĒKU NOŽĒLAS DIENA UN
‍  LIELĀ GAVĒŅA SĀKUMS. Kontakti


Dievkalpojums:
svētdienās 13:00
Katra mēneša pirmajā svētdienā 
ģimeņu dievkalpojums.
 
Vakara svētbrīdis:
trešdienās 19:00
Pēc svētbrīža 
Bībeles stunda.
Katra mēneša 
‍pēdējā trešdiena-Teze 
vakara lūgšana.
   


Mācītājs
Leons Novicāns
t.29442118Ērģelniece
Luize Klinta Mardanova
t.25900947Draudzes priekšniece
Ieva Novika
t.29330868

Google Maps
 

Noderīgas saites

 

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »